Betingelser for leie

Utstyr:

Øvingslokalet leies med full backline;

GUL:

3 gitarforsterkere, 1 bassforsterker, sanganlegg/PA, 3 mikrofoner, 2 stk elpiano, slagverk m/ cymbaler, 1 notestativ, 3 mikrofonstativer, kabler til mikrofoner, 1 Jack kabel, kabel til å koble til tlf/pc (mini-jack).

GRØNN:

3 gitarforsterkere, 1 bassforsterker, sanganlegg/PA, elpiano, slagverk m/ cymbaler, 1 notestativer, kabler til mikrofoner, 1 Jack kabel, 3 mikrofonstativer, 3 mikrofoner, kabel til å koble til tlf/pc (mini-jack).

OBS: Leietaker må selv medbringe instrumenter, trommestikker, jackkabler o.l.

Leietaker må svare økonomisk for ødeleggelser av utstyr over normal slitasje, f.eks ved at trommer blir behandlet mer hardhendt enn normal spilling, ved å ikke slå av elektrisk utstyr, ved direkte hærverk o.l.

Utstyret skal IKKE flyttes ut av rommet eller rundt i rommet. Leietaker vil måtte svare økonomisk for tapt utstyr som blir ødelagt eller forsvinner fordi det er flyttet rundt på eller lånt ut. Dersom dette går utover band som øver i etterkant av leietakers øving må leietaker betale kompensasjon. Også dersom utstyr er blitt ødelagt utover normal slitasje og bandet som øver i etterkant får mangelfull øving som resultat av dette.

Etter endt øving er leietaker ansvarlig for at alt utstyr er skrudd av og at kabler er kveilet og hengt opp. Leietaker vil bli fakturert dersom dette ikke er gjort og det medfører til reparasjonskostnader.

Leietaker plikter å varsle utleier om utstyr som er ødelagt eller ikke fungerer.
 
Meldeplikt ved ødelagt eller dårlig utstyr

Leietaker har meldeplikt til utleier dersom lokalene er i dårlig tilstand. Det gjelder både ved rotete øvingslokale eller ødelagt/ dårlig utstyr.

Tilgang og øvingstid

For å komme til øvingslokalene benyttes inngangen midt på bygget (med store blå skyvedører).

Adr er Holbergskaien 1.

Last ned gratis-appen JustIN Mobile fra Google Play eller App Store på din mobil.

Appen er din personlige nøkkel som åpner ytterdøren. Det blir tildelt 1 nøkkel pr band. Nøkler utover dette koster 50,- pr stk. OBS: pass på at du har strøm på mobilen!

Til selve øvingslokalet får leietaker en egen personlig kode. Øvingslokalet er kun tilgjengelig for leietaker på tidspunktene som er avtalt. Koden vil kun virke i avtalt tidsrom.

Leietaker kan måtte kompensere økonomisk dersom neste band som øver etter får redusert øvingstid fordi leietaker er forsinket ut av lokalet.

Prisbetingelser og innbetaling av leie

- Drop in er 150,- pr time. 

- Ønsker du å leie et rom en hel dag (kl 10-24) er det 1200,- (600,- rabatt).

Det er mulig å booke flere drop in-øvinger om gangen og fast øvingstid.

 

Leietakers forpliktelser

Ordensregler

Leietaker plikter til enhver tid å følge gjeldene ordensregler:

  • IKKE flytt rundt på ting (dersom ting ikke er på plass etter øving blir leietaker pålagt et ryddegebyr på 450,-)

  • Ytterdøren skal alltid være låst under øving

  • Det er forbudt å nyte rusmidler (alkohol, sigaretter, annet) i SKURET øvingsrom eller gangareal

  • Sett tomme flasker og bokser i egen dunk

  • Kast snus og søppel i søppeldunken

  • Hold orden og forlat lokalet ryddig (kveile kabler etc.)
    Om bandet ikke har ryddet skikkelig opp etter seg, kan det bli pålagt rydding og vask av lokalet.

  • Sørg for at forsterkere og sanganlegg er slått av før lokalet forlates

  • Påse at døren til øvingsrommet er ordentlig igjen når du forlater lokalet. Dette gjør du ved å trykke på "stjerne".

Hvis leietaker bryter sine forpliktelser kan SKURET:

Pålegge rydding og vask i lokalet og nekte leietaker adgang til SKURET sine lokaler.

Send SMS til Myrna på tlf 98 48 77 80 hvis du skulle ha problemer med å komme inn i lokalet.

Ved bekreftelse av booking samtykker leietaker (og foresatt dersom kontaktpersonen er under 18 år) til betingelser for leie, og bekrefter å ha lest og forstått disse.

Avtale for leie av øvingsrom

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Löft AS, Holbergskaien 1, tomtom@weareloft.no, 95051775, 823269072, og betegnes i det følgende som selger/utleier.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Øving skal forhåndsbetales med Vipps, Visa, Mastercard eller faktura. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Faktura sendes på epost til bandets/kjøpers kontaktperson etter avtale. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr. Om leietaker ikke betaler etter gitte frister for purring, vil saken bli sendt over til vårt inkassobyrå. Dersom dette skjer gjentatte ganger vil kjøper ikke kunne booke nye øvinger.

Vi ber leietaker sjekke søppelpostkassen sin og/eller ta kontakt med oss dersom faktura ikke er mottatt. Fakturaen skal betales innen forfallsdato.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt bekreftelse på leie periode, dato og klokkeslett pr mail/SMS og mottatt mobil nøkkel. (JustIn Mobile Google Play App Store)

Avbestillingsfristen for booket øving er 24 timer før den avtalte øvingstiden. Du vil derfor bli fakturert for øvinger som ikke er avlyst innen denne fristen.  

Angrerett / Mangel ved tjeneste

Utleie er untatt angrerett. Men om det er store mangler på rom og utstyr eller uforutsette hindringer som strøm brudd osv, vil man kunne bli kompensert med ny booking/øvingstid, refundert betalt beløp.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.